Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

0
483
views

Son dönemlerde birçok konuda ani ve hızlı bir şekilde düzenleme yapıldı. Düzenlemelerin kapsamı giderek genişledi. Son düzenleme ile

  • vergi ve bazı alacakların yapılandırılması,
  • yurt dışında bulunan varlıkların getirilmesi,
  • üniversite öğrencilerine yönelik af,
  • imar affı

gibi kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Bu konulardan herhangi birinden faydalanmak isteyenler  7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete’yi gözden geçirebilirler.

Düzenlemeler ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler

-Vergi usul kanuna giren bazı alacakların, kesinleşmiş SGK alacaklarının, idari para cezalarının, işçilik prim tutarlarının, gümrük alacaklarının, 31.3.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken 5174 sayılı kanuna göre oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan borçlarının asılları ile Sigortacılık Kanunun 26 ve 27 nci maddelerinde düzenlenen TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmektedir.

– Bu yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayım tarihinden itibaren ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018) alacaklı birime başvurulması şarttır.

– Yapılandırılmış alacakların yapılandırma planına uygun tahsil edilememesi halinde ödenmemiş alacaklar asıllara ile bunlara ilişkin fer’i alacakların mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği düzenlenmektedir.

– Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya davalarından vazgeçmiş olması şarttır.

İmar barışına ilişkin düzenlemeler

– Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Verilecek olan bu belge bir tapu değil bir kayıt belgesi olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

– Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

– Yapı Kayıt Belgesi belirli bir ücret karşılığında verilecek. Buradan elde edilecek gelir, genel bütçeye kaydedilecek ve bu gelirler şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullanılacak.

Varlık barışı düzenlemesi

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka  veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.

– Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar  vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan  edecek ve aynı sürede ödeyecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi

– Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle  ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile  kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde  2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

– Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya  iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here