KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

0
489
views

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla proje çağrısı yayınlanmıştır.

Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı bu sene özellikle eklenmiştir.

Proje yazılacak konular aşağıdaki gibidir. Stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1:  Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2:  Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3:  Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4: Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5: İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6: (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /oyun geliştirme

Antalya ilinden başvuru yapabilecek sektörler:

NACE  10-Gıda ürünlerinin imalatı (öncelik sıralaması 1)

NACE  23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (öncelik sıralaması 2)

NACE  31-Mobilya imalatı (öncelik sıralaması 3)

NACE  30-Diğer ulaĢım araçlarının imalatı (öncelik sıralaması 4)

NACE  20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (öncelik sıralaması 5)

Not: Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (aşağıda belirtilen) işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

NACE 21 – Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa iliĢkin malzemelerin imalatı

NACE 26 – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

NACE 30.3 – Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

Proje Başvuru tarihleri 24 Nisan – 22 Haziran 2018’dir. Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru şartları

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.

Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

Proje bütçesi;

İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL

Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL

Toplam: 700.000.000 TL

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti;

Geri ödemesiz  300.000 TL

Geri ödemeli     700.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

Erken Ödeme; Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

Personel Giderleri:  Geri ödemesiz şekilde 100.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri: Geri ödemesiz şekilde 150.000 TL, geri ödemeli 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yazılım Giderleri:  Geri ödemesiz  şekilde İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL-Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Geri ödemeli olarak ise Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Hizmet Alım Giderleri: Geri ödemesiz şekilde 100.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır. Yani yukarıdaki gider kalemlerinden 2 tanesi olmalıdır.

Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.

Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek oranı : % 60 (tüm bölgelerde)

Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here